Batch script đồng bộ folder

Batch script đồng bộ folder trên windows

Hiện tại, Windows chưa phát triển một công cụ nào thực hiện việc đồng bộ 2 thư mục trên cùng 1 server. Trong khi đó, việc sử dụng các công cụ download trên internet mang lại nhiều rủi ro về bảo mật. Dưới đây là hướng dẫn sử dụng script do đội ngũ CloudCraft phát…