cài đặt Moodle trên Ubuntu 16.04 với Nginx

Hướng dẫn cài đặt Moodle trên Ubuntu 16.04 với Nginx

Yêu cầu Chuẩn bị máy ảo với hệ điều hành CentOS 7 với cấu hình: CPU: 2 RAM: 2 GB Disk: 100 GB Network: 1 interface với IP public Máy ảo có thể đã có dịch vụ BigBlueButton Cài đặt Moodle Bước 1: Chuẩn bị 1. Đặt Hostname hostnamectl set-hostname nhmoodle 2. Cập nhật OS và…