cấu hình domain cho hệ thống Jitsi

Hướng dẫn cấu hình domain cho hệ thống Jitsi

Yêu cầu Sở hữu một domain Hướng dẫn này sẽ sử dụng domain trên Zone DNS. Thông tin về domain, cũng như mật khẩu truy cập sẽ có trong email mà bạn dùng để mua domain. Trong hướng dẫn dưới đây là domain : workfromehome.vn. Sở hữu VPS trên Portal của Cloud365 Thông tin về tài…