Câu lệnh repair database MSSQL

Câu lệnh repair database MSSQL

Bạn đã gặp trường hợp data MSSQL sau khi backup mà không thể restore lại được? Hãy thử repair data trước khi backup. Câu lệnh như sau: ALTER DATABASE DatabaseName SET SINGLE_USER DBCC CHECKDB (‘DatabaseName’, REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS) WITH ALL_ERRORMSGS ALTER DATABASE DatabaseName SET MULTI_USER GO Trong đó: DatabaseName chính là data bạn đang cần thao tác. Chúc bạn thành công.