Gửi email khi tạo hoặc thay đổi các thông tin gói của client