Tạo file batch nén file hoặc folder trên windows

Tạo file batch nén file hoặc folder trên windows

Đây là lệnh nén folder “C:\Program Files\WinRAR\rar.exe” a -ep1 -r “Name of ZIP file with path” “C:\Users\%username%\desktop\someFolder\” Đây là lệnh nén các file “C:\Program Files\WinRAR\rar.exe” a -ep1  “Name of ZIP file with path” “C:\Users\%username%\desktop\someFolder\*.*” Các bạn có thể sửa “Name of ZIP file with path” thành “C:\Backup.rar” tùy vào mục đích mình muốn lưu vào…