Thay đổi moodle

Moodle – Thay đổi moodle site’s domain name

Step-by-step guide Để thay đổi domain name trong moodle site của bạn, ví dụ từ “old.domain.com” thành “new.domain.com” bạn làm như sau: 1. Trỏ new.domain.com về IP của máy chủ 2. Thay đổi moodle bằng cách: Truy cập trang quản trị (vẫn đang chạy tại old.domain.com) và thay thế http://old.domain.com bằng http://new.domain.com : http://old.domain.com/admin/tool/replace/ ( version >= 2.5)  …