thêm tài khoản người dùng vào hệ thống

Moodle – Hướng dẫn thêm tài khoản người dùng vào hệ thống

I. THÊM MỘT USER VÀO HỆ THỐNG 1. Đăng nhập vào hệ thống Moodle với tài khoản Admin user Sau khi đăng nhập vào hệ thống Moodle với tài khoản Admin User. Chọn mục Site administration -> Users -> Add a new user Ta có giao diện thêm User mới Các mục có dấu ! là những mục bắt buộc phải điền,…