trỏ Domain với Redmine và cấu hình SSL với Let’s Enscrypt