Cấu hình VPC cho Switch Nexus

Cấu hình VPC cho Switch Nexus

Cách cấu hình VPC cho 2 switch cisco nexus. Bước1. Cấu hình cơ bản Cấu hình hostname Switch# configure terminal switch(config)# hostname switch-ceph-com-1-40GB Switch# configure terminal switch(config)# hostname switch-ceph-com-2-40GB Cấu hình LLDP (không sử dụng DCBX), VPC và interface vlan switch-ceph-com-1-40GB(config) feature lldp switch-ceph-com-1-40GB(config) feature vpc switch-ceph-com-1-40GB(config) feature interface-vlan switch-ceph-com-1-40GB(config) no lldp tlv-select dcbxp switch-ceph-com-2-40GB(config)…