edge

[Hướng dẫn] cách xóa cache trình duyệt (trên mobile)

Bài này chỉ bạn chi tiết cách xóa cache trình duyệt cho mobile browsers bao gồm: Google Chrome, Mozilla FireFox, Microsoft Edge, Opera, Safari. Ngoài ra, chúng tôi còn giải thích cache là gì và cách thức hoạt động của nó. Browser cache là gì? Browser cache, cache trình duyệt, là bộ lưu trữ tạm…

[Hướng dẫn] xóa cache trên mọi trình duyệt (trên máy tính)

Bài này chỉ bạn chi tiết cách xóa cache trình duyệt cho desktop browsers bao gồm: Google Chrome, Mozilla FireFox, Microsoft Edge, Opera, Safari. Ngoài ra, chúng tôi còn giải thích cache là gì và cách thức hoạt động của nó. Browser cache là gì? Browser cache, cache trình duyệt, là bộ lưu trữ tạm…