Làm thế nào để khôi phục MySQL Root Password trên CentOS