lỗi mất kết nối MySQL

Khắc phục lỗi mất kết nối MySQL trên aaPanel

Khi sử dụng aaPanel, nhiều người sẽ thường xuyên gặp trường hợp website đang hoạt động bình thường bổng gặp thông báo lỗi không thể kết nối được đến MySQL database, trên WordPress thì lỗi này sẽ hiển thị với thông báo “Error establishing a database connection“. – Nguyên nhân là khi cài đặt gói phần mềm MySQL…