Repository cần cho setup

Repository cần cho setup

Repository là công cụ không thể thiếu trong quá trình setup ứng dụng. Tổng hợp các repo hay dùng và vẫn còn live cho đến thời điểm hiện tại 12/07/2017 Install RPMForge Repository Package CentOS/RHEL 7 x86 64bit: rpm -Uvh http://repository.it4i.cz/mirrors/repoforge/redhat/el7/en/x86_64/rpmforge/RPMS/rpmforge-release-0.5.3-1.el7.rf.x86_64.rpm CentOS/RHEL 6 x86 64bit – Repository cần cho setup: rpm -Uvh http://repository.it4i.cz/mirrors/repoforge/redhat/el6/en/i386/rpmforge/RPMS/rpmforge-release-0.5.3-1.el6.rf.i686.rpm CentOS/RHEL 6 x86 32bit:…