23/02/2022

Cấu hình PHP Processor cho Nginx

Cài đặt php core cho Ubuntu
sudo apt-get install php-fpm

Mở file cáu hình php-fpm với quyền root:
sudo nano /etc/php/7.0/fpm/php.ini

Bỏ comment cgi.fix_pathinfo  và thay đổi thành giá trị 0
cgi.fix_pathinfo=0

Kiểm tra file cấu hình mặc định của nginx.
sudo nano /etc/nginx/sites-available/default

File cấu hình mặc định của nginx có dạn như sau:
server {
    listen 80 default_server;
    listen [::]:80 default_server;
    root /var/www/html;
    index index.html index.htm index.nginx-debian.html;
    server_name _;
    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }
}

Những nơi cần thay đổi của bạn có màu đỏ:
sudo nano /etc/nginx/sites-available/default
 
server {
    listen 80 default_server;
    listen [::]:80 default_server;
    root /var/www/html;
    index index.php index.html index.htm index.nginx-debian.html;
    server_name server_domain_or_IP;
    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }
    location ~ \.php$ {
        include snippets/fastcgi-php.conf;
        fastcgi_pass unix:/run/php/php7.0-fpm.sock;
    }
    location ~ /\.ht {
        deny all;
    }
}

Kiểm tra file config xem có lỗi không:
sudo nginx -t

Nếu không có lỗi gì các bạn thao reload lại Nginx:
sudo systemctl reload nginx