Cấu hình PHP Processor cho Nginx

Cấu hình PHP Processor cho Nginx

Cài đặt php core cho Ubuntu sudo apt-get install php-fpm Mở file cáu hình php-fpm với quyền root: sudo nano /etc/php/7.0/fpm/php.ini Bỏ comment cgi.fix_pathinfo  và thay đổi thành giá trị 0 cgi.fix_pathinfo=0 Kiểm tra file cấu hình mặc định của nginx. sudo nano /etc/nginx/sites-available/default File cấu hình mặc định của nginx có dạn như sau: server {    …