18/02/2022

Fix lỗi ADODB.Recordset error ‘800a0e7a’

Nếu mã nguồn của bạn là asp classic

Khi chạy website hiện thỉ thông báo lỗi sau
ADODB.Connection error ‘800a0e7a’
Provider cannot be found. It may not be properly installed

Có thể server bạn đang thiếu thư viện Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable

Download và setup tại link https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13255

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.