18/02/2022

Get server_id in MYSQL

Thực thi query sau trong mysql

mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'server_id';

+---------------+-------+
| Variable_name | Value |
+---------------+-------+
| server_id     | 1     |
+---------------+-------+

1 row in set (0.01 sec)

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *