[Ansible] Phần 11: Thuộc tính selectattr trong playbook

Tác giả: 27/06/2023

Ansible cung cấp nhiều cách thức tuyệt vời để lọc dữ liệu, giúp người dùng viết ra những task hiệu quả và dễ dàng hơn. Trong số đó, mình sử dụng selectattr rất nhiều để lọc dữ liệu dạng danh sách dựa trên 1 vài thuộc tính nhất định.

Trong bài này, hãy cùng Nhân Hòa đi qua 1 vài ví dụ để hiểu cách sử dụng selectattr nhé.

1. Ví dụ 1 – Sử dụng bộ lọc selectattr trong Ansible

Playbook:

- name: Simple selectattr filter example
 hosts: localhost
 gather_facts: no
 vars:
  fruits:
  - name: apple
   color: red
  - name: banana
   color: yellow
  - name: cherry
   color: red

 tasks:
 - name: Display red fruits
  debug:
   msg: "{{ item.name }} is red."
  loop: "{{ fruits | selectattr('color', 'equalto', 'red') | list }}"

Kết quả:

PLAY [Simple selectattr Filter Example] *******************************

TASK [Display red fruits] *****************************************
ok: [127.0.0.1] => (item={'name': 'apple', 'color': 'red'}) => {
  "msg": "apple is red."
}
ok: [127.0.0.1] => (item={'name': 'cherry', 'color': 'red'}) => {
  "msg": "cherry is red."
}

PLAY RECAP ********************************************************
127.0.0.1         : ok=1  changed=0  unreachable=0  failed=0  skipped=0  rescued=0  ignored=0

Giải thích:

 • loop: "{{ fruits | selectattr('color', 'equalto', 'red') | list }}" – dòng này định nghĩa 1 vòng lặp mà duyệt qua các phần tử là “fruits” có màu “đỏ”
 • selectattr('color', 'equalto', 'red') – lọc danh sách đầu vào với tiêu chí là “color” và giá trị bằng “red”
 • | – “pipe symbol”, thường được sử dụng trong Linux để nối tiếp lệnh
 • list – chuyển đổi đầu ra của bộ lọc trước đó của selectattr từ iterable object thành list object

2. Ví dụ 2 – Tạo 1 List mới trong Ansible playbook

Playbook:

- name: Simple selectattr Filter Example
 hosts: localhost
 gather_facts: no
 vars:
  fruits:
   - name: apple
    color: red
   - name: banana
    color: yellow
   - name: cherry
    color: red

 tasks:
  - name: Create a list of red fruits
   set_fact:
    red_fruits: "{{ fruits | selectattr('color', 'equalto', 'red') | list }}"

  - name: Display red fruits
   debug:
    var: red_fruits

Kết quả:

PLAY [Simple selectattr Filter Example] **********************************

TASK [Create a list of red fruits] *******************************************
ok: [127.0.0.1]

TASK [Display red fruits] **********************************************
ok: [127.0.0.1] => {
  "red_fruits": [
    {
      "color": "red",
      "name": "apple"
    },
    {
      "color": "red",
      "name": "cherry"
    }
  ]
}

PLAY RECAP **************************************
127.0.0.1         : ok=2  changed=0  unreachable=0  failed=0  skipped=0  rescued=0  ignored=0

Trong ví dụ trên, ta sử dụng bộ lọc selectattr để tạo 1 danh sách gọi là red_fruits chứa thông tin về các trái cây có màu đỏ.

3. Ví dụ 3 – Tạo 1 list mới nhưng với thuộc tính tùy chọn

Playbook:

- name: Simple selectattr and map Filter Example
 hosts: localhost
 gather_facts: no
 vars:
  fruits:
   - name: apple
    color: red
   - name: banana
    color: yellow
   - name: cherry
    color: red

 tasks:
  - name: Create a list of red fruit names
   set_fact:
    red_fruit_names: "{{ fruits | selectattr('color', 'equalto', 'red') | map(attribute='name') | list }}"

  - name: Display red fruit names
   debug:
    var: red_fruit_names

Trong ví dụ này, ta sử dụng thêm bộ lọc map để lấy thông tin về “name” bằng cú pháp map(attribute='name').

Kết quả:

PLAY [Simple selectattr and map Filter Example] **********************************

TASK [Create a list of red fruit names] *************************************
ok: [127.0.0.1]

TASK [Display red fruit names] ******************************************
ok: [127.0.0.1] => {
  "red_fruit_names": [
    "apple",
    "cherry"
  ]
}

PLAY RECAP *********************************
127.0.0.1         : ok=2  changed=0  unreachable=0  failed=0  skipped=0  rescued=0  ignored=0

4. Tổng kết

Hy vọng qua bài viết này, các bạn có thể phần nào hiểu được cách thức sử dụng 1 công cụ rất thông dụng trong ansible playbook là selectattr.

Mình là Vượng Bảo Trung, hiện đang học việc tại Công ty TNHH Phần mềm Nhân Hòa, các bạn hãy theo dõi các bài viết tiếp theo của mình tại Wiki Nhân Hòa.

Chúc các bạn luôn may mắn và thành công trong công việc!

Trả lời