[Cloud365] Giới thiệu về ứng dụng Docker tại Cloud365

Tác giả: 01/03/2022

Docker là một công cụ hỗ trợ việc tạo môi trường ảo (container) trên Linux nhanh gọn và đơn giản. Thuật ngữ Docker đã rất quen thuộc với các bạn làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) đặc biệt là quản trị viên và các nhà phát triển phần mềm . Docker đã trở thành tiêu chuẩn nổi tiếng trong ngành CNTT khi nói đến việc đóng gói, triển khai và chạy các ứng dụng phân tán một cách dễ dàng.

1. Đăng ký mới sử dụng Docker Cloud365

Docker được triển khai cài đặt hầu hết trên các bản phân phối của hệ điều hành Linux với yêu cầu:

  • Là kiến trúc 64bit
  • Có phiên bản Linux Kernel cao hơn 3.10
  • Iptables có phiên bản cao hơn 1.4
  • Git phiên bản cao hơn 1.7

Trên các yêu cầu và nền tảng được hỗ trợ đội ngũ phát triển của Cloud365 đã tạo ra template Docker để phục vụ khách hàng là: CentOS 7.7 + Docker và Ubuntu 20.04 + Docker

Đối với khách hàng chưa sử dụng dịch vụ cloud VPS của cloud365 có thể đăng ký sử dụng gói cấu hình và lựa chọn template Docker phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình tại đây!

Lưu ý: Template Docker cần gói cấu hình A trở lên

2. Chuyển đổi sử dụng template Docker từ một máy có sẵn

Đối với những khách hàng đang sử dụng VPS của cloud365 thì có thể chủ động sử dụng tính năng rebuild trên portal quản trị của khách hàng chuyển sang Docker để sử dụng

Lựa chọn template CentOS:

Lưu ý: Khi rebuild Cloud VPS dữ liệu trên Cloud VPS sẽ bị xoá

3. Kiểm tra dịch vụ

Bước 1: Truy cập SSH

Mở Terminal trên máy tính của bạn, truy cập SSH vào VPS

ssh root@ip-v4-vps

Bước 2: Kiểm tra phiên bản Docker

docker -v

Kết quả

[root@test-cent ~]# docker -v
Docker version 19.03.13, build 4484c46d9d

Bước 3: Kiểm tra phiên bản Docker Compose

docker-compse -v

Kết quả

[root@test-cent ~]# docker-compose -v
docker-compose version 1.27.0, build 980ec85b

Bước 4: Kiểm tra run container hello-word

docker run hello-world

Kết quả

[root@test-cent ~]# docker run hello-world
Unable to find image 'hello-world:latest' locally
latest: Pulling from library/hello-world
0e03bdcc26d7: Pull complete
Digest: sha256:8c5aeeb6a5f3ba4883347d3747a7249f491766ca1caa47e5da5dfcf6b9b717c0
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest
Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.
To generate this message, Docker took the following steps:
 1. The Docker client contacted the Docker daemon.
 2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
    (amd64)
 3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
    executable that produces the output you are currently reading.
 4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
    to your terminal.
To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
 $ docker run -it ubuntu bash
Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
 https://hub.docker.com/
For more examples and ideas, visit:
 https://docs.docker.com/get-started/

Kiểm tra

docker ps -a

Kết quả

[root@test-cent ~]# docker ps -a
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND             CREATED             STATUS                     PORTS               NAMES
86c066c553e3        hello-world         "/hello"            3 minutes ago       Exited (0) 3 minutes ago                       blissful_hamilton
01/03/2022

Trả lời