Hướng dẫn khôi phục mật khẩu trên hệ thống Hoadon.biz

Tác giả: 31/08/2022

Hướng dẫn khôi phục mật khẩu

Trong quá trình sử dụng chương trình, khi doanh nghiệp không thể đăng nhập vào hệ thống do quên mật khẩu đăng nhập. Để thực hiện khôi phục mật khẩu, từ màn hình đăng nhập doanh nghiệp chọn chức năng Quên mật khẩu để thực hiện

Hệ thống chuyển hướng sang trang khôi phục mật khẩu người dùng, doanh nghiệp thực hiện nhập liệu thông tin vào form và nhấp chuột vào Đổi mật khẩu

Thông tin nhập liệu bao gồm:

  • Mã số thuế: Là mã số thuế doanh nghiệp
  • Tên đăng nhập:Là tên đăng nhập của người dùng quên mật khẩu
  • Mật khẩu mới: Là mật khẩu thay đổi
  • Nhắc lại mật khẩu: Nhắc lại thông tin mật khẩu mới

Xác thực mã OTP từ email đã đăng ký

Sau khi doanh nghiệp nhấp vào Đổi mật khẩu hệ thống sẽ gửi chứa mã xác thực OTP tới email của người dùng, đồng thời chuyển hướng tới trang xác thực mã OTP. Doanh nghiệp thực hiện nhập mã OTP từ email, sau đó nhấp chuột vào Xác thực mã OTP

Xác thực mã OTP thành công, hệ thống sẽ chuyển hướng sang trang đăng nhập, doanh nghiệp thực hiện đăng nhập theo thông tin mật khẩu vừa thay đổi để sử dụng chương trình

Trả lời