Tự redirect sang DirectAdmin Disable /config redirect to :2222

Tác giả: 30/08/2022

Hướng dẫn fix lỗi tự redirect sang DirectAdmin khi vào web có đường dẫn /config

vi /etc/httpd/conf/extra/httpd-alias.conf

Comment hoặc xóa dòng Alias /config /var/www/html/redirect.php

Nội dung sẽ file

Alias /.well-known/acme-challenge /var/www/html/.well-known/acme-challenge
#Alias /config /var/www/html/redirect.php
Alias /roundcube /var/www/html/roundcube
Alias /webmail /var/www/html/roundcube
Alias /phpMyAdmin /var/www/html/phpMyAdmin
Alias /phpmyadmin /var/www/html/phpMyAdmin
Alias /pma /var/www/html/phpMyAdmin

30/08/2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *