[Monitoring 3] Prometheus-Grafana-Exporter – Giám sát 1 Host Linux

Tác giả: 24/03/2024

Ở phần trước bạn đã biết cách cài đặt 1 Exporter_full kết nối về Promethus server.

Ở bài này chúng ta có thể xử lý nhanh trên máy chủ CentOS hoặc Ubuntu.

Ubuntu: (Copy toàn bộ và Paste):

groupadd --system prometheus
adduser --system --no-create-home --shell /sbin/nologin --group prometheus
curl -s https://api.github.com/repos/prometheus/node_exporter/releases/latest| grep browser_download_url|grep linux-amd64|cut -d '"' -f 4|wget -qi -
tar -xvf node_exporter*.tar.gz
cp node_exporter*/node_exporter /usr/local/bin
touch /etc/systemd/system/node_exporter.service
cat << EOF >> /etc/systemd/system/node_exporter.service 
[Unit]
Description=Node Exporter
Wants=network-online.target
After=network-online.target
[Service]
User=prometheus
ExecStart=/usr/local/bin/node_exporter
[Install]
WantedBy=default.target
EOF
systemctl daemon-reload
systemctl start node_exporter
systemctl enable node_exporter
systemctl status node_exporter

CentOS7: (Copy toàn bộ và Paste):

Centos cũng vậy chỉ khách lệnh add user:

useradd -s /sbin/nologin prometheus
curl -s https://api.github.com/repos/prometheus/node_exporter/releases/latest| grep browser_download_url|grep linux-amd64|cut -d '"' -f 4|wget -qi -
tar -xvf node_exporter*.tar.gz
cp node_exporter*/node_exporter /usr/local/bin
touch /etc/systemd/system/node_exporter.service
cat << EOF >> /etc/systemd/system/node_exporter.service 
[Unit] 
Description=Node Exporter 
Wants=network-online.target 
After=network-online.target 
[Service] 
User=prometheus 
ExecStart=/usr/local/bin/node_exporter 
[Install] 
WantedBy=default.target 
EOF
systemctl daemon-reload 
systemctl start node_exporter 
systemctl enable node_exporter 
systemctl status node_exporter

Test mestic thu thập được bằng cách truy cập

http://IP_Node_exporter:9100/metrics

Và cuối cùng chỉ là bước add node vào Prometheus Server

Kết Luận

Như vậy chúng ta đã có đoạn lệnh cài nhanh Node_exporter_full trên Ubuntu và CentOS 7.

Hẹn gặp lại các bạn tại các bài viết sau tại wiki.nhanhoa.com