Node exporter

[Monitoring 4] Prometheus-Grafana-Exporter – Giám sát Window

Như vậy ở phần 3 chúng ta đã có cách cài đặt giám sát nhanh 1 host Linux Host. Ở phần này chúng ta sẽ tìm hiểu cách giám sát 1 host Windows. Tóm tắt quá trình Cài đặt exporter trên host Window Add host window vào Prometheus Server Xây dựng đồ họa quan sát…

[Monitoring 3] Prometheus-Grafana-Exporter – Giám sát 1 Host Linux

Ở phần trước bạn đã biết cách cài đặt 1 Exporter_full kết nối về Promethus server. Ở bài này chúng ta có thể xử lý nhanh trên máy chủ CentOS hoặc Ubuntu. Ubuntu: (Copy toàn bộ và Paste): groupadd –system prometheus adduser –system –no-create-home –shell /sbin/nologin –group prometheus curl -s https://api.github.com/repos/prometheus/node_exporter/releases/latest| grep browser_download_url|grep linux-amd64|cut -d…

[Monitoring 2] Prometheus-Grafana-Exporter – Cặp đôi hoàn hảo.

Prometheus và Grafana thường được coi là một cặp đôi hoàn hảo trong việc giám sát và trực quan hóa hệ thống. Hai công cụ này hoạt động cùng nhau để cung cấp một giải pháp đáng tin cậy và mạnh mẽ cho việc giám sát và hiển thị dữ liệu. Prometheus là một hệ…

[Monitoring 1] Prometheus-Grafana-Exporter – Cài đặt Prometheus trên Ubuntu 22.04

Hôm nay Nhân Hòa sẽ cùng các bạn tìm hiểu và cài đặt Prometheus trên Ubuntu 22.04 Prometheus là một dự án mã nguồn mở được phát triển bởi Cloud Native Computing Foundation (CNCF), nhằm giám sát và thu thập thông tin từ hệ thống phân tán. Nó là một hệ thống giám sát và cảnh…