[Monitoring 4] Prometheus-Grafana-Exporter – Giám sát Window

Tác giả: 24/03/2024

Như vậy ở phần 3 chúng ta đã có cách cài đặt giám sát nhanh 1 host Linux Host.

Ở phần này chúng ta sẽ tìm hiểu cách giám sát 1 host Windows.

Tóm tắt quá trình

  • Cài đặt exporter trên host Window
  • Add host window vào Prometheus Server
  • Xây dựng đồ họa quan sát trên Grafana

Cài đặt exporter trên host Window

Link tải exporter :

https://github.com/prometheus-community/windows_exporter/releases

Sau khi cài đặt các bạn test truy cập link thu thập metrics, để đảm bảo có kết nối với Prometheus server

Link mặc định

http://IP_windows_exporter:9182/metrics

Add host window vào Prometheus Server

   - job_name: "node_exporter_windowserver"

     # metrics_path defaults to '/metrics'
     # scheme defaults to 'http'.

     static_configs:
       - targets: ["xxx.xxx.xxx.xxx:9182"]

Xây dựng đồ họa quan sát trên Grafana

Mình cũng chọn 1 daskboard  ID 14510  xây dựng sẵn của tác giả:

Windows Exporter Dashboard | Grafana Labs

Bạn đừng quên khởi động lại dịch vụ Promethus Server và luôn đảm bảo Exporter Window khởi động cùng hệ thống.

Hẹn gặp lại các bạn tại các bài viết sau tại wiki.nhanhoa.com