Nâng cấp MySQL 5.5 lên 5.6/5.7 hoặc MariaDB 5.5 lên 10.0/10.1/10.2 trên Plesk Centos 7v

Tác giả: 26/06/2022

Theo mặc định, CentOS 7 được phân phối với MariaDB 5.5. Phiên bản MariaDB 10.x là phiên bản thay thế cho MySQL 5.5-5.7.

 • Để an toàn, backup lại toàn bộ databases với lệnh sau:
  MYSQL_PWD=`cat /etc/psa/.psa.shadow` mysqldump -u admin --all-databases --routines --triggers > /tmp/all-databases.sql
 • Stop MariaDB:
  service mariadb stop
 • Xóa packages mariadb-bench:
  rpm -e --nodeps mariadb-bench
 • Để đảm bảo an toàn, hãy copy thư mục database qua 1 thư mục khác:
  cp -v -a /var/lib/mysql/ /var/lib/mysql_backup
 • Kiểm tra package mysql-server is đã được cài đặt:
  rpm -q --whatprovides mysql-server
 • Nếu nó đã được cài đặt và lệnh trên đưa ra kết quả, hãy xóa bằng lệnh sau:

rpm -e --nodeps `rpm -q --whatprovides mysql-server`

 

1. Cấu hình MariaDB Repo  /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo:

Ví dụ nâng cấp MariaDB 10.2:

1.1. Tạo file MariaDB.repo:
nano /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo

1.2. Thêm nội dung như ben dưới vào file:
[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.2/centos7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1

1.3. Lưu file lại.

2. Nâng cấp MariaDB:
yum install MariaDB-client MariaDB-server

Sau khi nâng cấp xong, start MariaDB:
service mariadb start

Hoặc

service mysql start

Upgrade MySQL databases:
MYSQL_PWD=`cat /etc/psa/.psa.shadow` mysql_upgrade -uadmin

Restart mysql service:
service mariadb restart

Hoặc
service mysql restart

3. Thực hiện lệnh bên dưới để update package version trong Plesk:
plesk sbin packagemng -sdf

Note: After an upgrade, there may appear ‘mysql’ init script. It should be removed to avoid conflicts with MariaDB service. The same commands can be used to fix already existing conflict:
systemctl stop mysql; killall mysqld
rm /etc/init.d/mysql && systemctl daemon-reload
systemctl start mariadb
systemctl enable mariadb

Trả lời