Hướng dẫn sửa lỗi ‘Internal error Access denied’ trên Plesk

Tác giả: 26/06/2022

Hướng dẫn sửa lỗi ‘Internal error Access denied’ trên Plesk

Áp dụng cho: Plesk Onyx for Windows, Plesk 12.0 for Windows và Plesk 11.5 for Windows

Giải pháp

Sử dụng lệnh sau để sửa chữa cho webspace bị lỗi

`%plesk_cli%\repair.exe` --repair-webspace-security -webspace-name example.com

Sử dụng lệnh sau để sửa quyền cho tất cả:

"%plesk_cli%\repair.exe" --repair-all-webspaces-security

Trả lời