25/02/2022

Moodle – Tài liệu hướng dẫn cài đặt Moodle trên CentOS 7

Yêu cầu

Chuẩn bị máy ảo với hệ điều hành CentOS 7 với cấu hình:

  • CPU: 2
  • RAM: 2 GB
  • Disk: 100 GB
  • Network: 1 interface với IP public

Hoặc sở hữu VPS tại Nhân Hòa.

Cài đặt Moodle

Bước 1: Chuẩn bị

1. Đặt Hostname

hostnamectl set-hostname nhmoodle

2. Cập nhật OS và cài đặt các gói cần thiết

yum install epel-release -y
yum update -y
yum install wget -y

3. Tắt firewall, SELinux

sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/sysconfig/selinux
sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/selinux/config
systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld


4. Khởi động lại máy ảo

reboot

Bước 2: Cài đặt và cấu hình MariaDB

1.  Cài đặt MariaDB 10.2

echo '[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.2/centos7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1' >> /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo
yum -y update
yum install -y mariadb mariadb-server

2. Khởi động dịch vụ

systemctl start mariadb
systemctl enable mariadb

Bước 3: Cài đặt Apache

1. Cài đặt

sudo yum install httpd -y
sudo sed -i 's/^/#&/g' /etc/httpd/conf.d/welcome.conf
sudo sed -i "s/Options Indexes FollowSymLinks/Options FollowSymLinks/" /etc/httpd/conf/httpd.conf

2. Khởi động dịch vụ

sudo systemctl start httpd.service
sudo systemctl enable httpd.service

Bước 4: Cài đặt PHP 7.2

1.  Cài đặt

yum install -y http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
yum install -y yum-utils
yum-config-manager --enable remi-php72
yum install php php-common php-xmlrpc php-soap php-mysql php-dom php-mbstring php-gd php-ldap php-pdo php-json php-xml php-zip php-curl php-mcrypt php-pear php-intl setroubleshoot-server -y

2. Điều chỉnh upload_max_filesize file trong /etc/php.ini

upload_max_filesize = 20M
post_max_size = 21M

Bước 5: Cài đặt Moodle

1. Tạo mới Database

mysql -u root
CREATE DATABASE moodle DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'moodleuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Cloud365a@123';
GRANT ALL PRIVILEGES ON moodle.* TO 'moodleuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Cloud365a@123' WITH GRANT OPTION;
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;

2. Tải Source Moodle 3.8.1

cd
yum install -y wget
wget https://download.moodle.org/download.php/direct/stable38/moodle-latest-38.tgz
sudo tar -zxvf moodle-latest-38.tgz -C /var/www/html

3. Tạo mới thư mục chứa dữ liệu

sudo chown -R root:root /var/www/html/moodle
sudo mkdir /var/moodledata
sudo chown -R apache:apache /var/moodledata
sudo chmod -R 755 /var/moodledata

4. Cấu hình Virtual Host

cat <<EOF | sudo tee -a /etc/httpd/conf.d/moodle.conf
<VirtualHost *:80>
DocumentRoot /var/www/html/moodle/
ServerName e-learning.workfromhome.vn
ServerAlias www.e-learning.workfromhome.vn
<Directory /var/www/html/moodle/>
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    allow from all
</Directory>
ErrorLog /var/log/httpd/e-learning.workfromhome.vn-error_log
CustomLog /var/log/httpd/e-learning.workfromhome.vn-access_log common
</VirtualHost>
EOF

Lưu ý:

  • Server name: Điền tên miền của bạn sở hữu

5. Cài đặt Moodle

sudo /usr/bin/php /var/www/html/moodle/admin/cli/install.php \
--chmod=2777 --lang=en \
--wwwroot=http://103.101.162.181 \
--dataroot=/var/moodledata \
--dbtype=mariadb --dbhost=localhost --dbname=moodle \
--dbuser=moodleuser --dbpass=Cloud365a@123 \
--fullname=MoodleNH --shortname=MNH \
--adminuser=admin --adminpass=Cloud365a@123 \
--adminemail=cloud365@nhanhoa.com \
--agree-license

Lưu ý:

  • wwwroot: Địa chỉ Moodle, trong bài máy ảo có IP 103.101.162.181
  • adminuser: Tài khoản quản trị
  • adminpass: Mật khẩu tài khoản quản trị
  • adminemail: Email quản trị
  • Nên xem log thao tác trước khi thực hiện

Lưu ý: Xem log thao tác tại đây

6. Chỉnh sửa quyền trên file cấu hình Moodle

sudo chmod o+r /var/www/html/moodle/config.php

7. Khởi động lại httpd

sudo systemctl restart httpd.service

Truy cập địa chỉ IP máy ảo. Ta được kết quả tương tự dưới đây

Đăng nhập sử dụng tài khoản admin/Cloud365a@123

Cài đặt Moodle sử dụng Template tích hợp sẵn trên Portal Cloud365 của Nhân Hòa

Chi tiết cách cài đặt Moodle sử dụng Template trên Portal Cloud365.

Xem thêm: Tài liệu hướng dẫn trỏ domain cho hệ thống Moodle


Khi cần hỗ trợ xin liên hệ với chúng tôi:

Công ty phần mềm Nhân Hòa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.