Batch script ghi nội dung vào file text

Batch script ghi nội dung vào file text trên windows

Bài viết hướng dẫn Batch script ghi nội dung vào file text trên windows.Tạo file batch có nội dung sau @echo off @echo “noi dung test” > test.txt @echo 123>> test.txt @echo 245.67>> test.txt Để đọc file text trên batch script chúng ta dùng lệnh sau: type test.txt Nội dung sẽ hiển thị như sau…