Batch script ghi nội dung vào file text

Batch script ghi nội dung vào file text trên windows

Tạo file batch có nội dung sau @echo off @echo “noi dung test” > test.txt @echo 123>> test.txt @echo 245.67>> test.txt Để đọc file text trên batch script chúng ta dùng lệnh sau: type test.txt Nội dung sẽ hiển thị như sau noi dung test 123 245.67 Chúc các bạn thành công!