cài đặt Jitsi meet

Hướng dẫn cài đặt Jitsi meet

Yêu cầu Server Ubuntu 18.04 LTS Blank với 1 IP public. Bạn có thể đăng ký tại Cloud365. Domain trỏ tới IP của server (optional). Tất cả thao tác thực hiện với user có quyền sudo. Cài đặt Bước 1: Đặt hostname hostnamectl set-hostname jitsimeet Bước 2: Đặt rule firewall Nếu bạn sử dụng ufw bạn cần allow…