Get server_id in MYSQL

Get server_id in MYSQL

Thực thi query sau trong mysql mysql> SHOW VARIABLES LIKE ‘server_id’; +—————+——-+ | Variable_name | Value | +—————+——-+ | server_id | 1 | +—————+——-+ 1 row in set (0.01 sec) Chúc các bạn thành công!