Backup windows

[Plesk – ShareWindow Hosting] – Hướng dẫn tạo backup

Chào anh chị và các bạn đang sử dụng dịch vụ hosting tại Nhân Hòa Hiện tại hệ thống có backup hàng tuần, mỗi tuần một bản, lưu trữ tối đa 4 bản, sử dụng control panel là Plesk Để tạo 1 bản backup trong dịch vụ sharehosting và lưu trữ về máy tính cá nhân…