Bash

Một tập lệnh bash sftp đơn giản

Trong tập lệnh này, chúng ta tạo một tệp lệnh tạm thời bash sftp sftp_commands.txt , trong đó  chỉ định các lệnh cho sftp : đi tới thư mục cục bộ, đi đến thư mục từ xa, tải xuống tất cả các tệp và kết thúc phiên. Sau đó, chạy sftp  và chuyển cho nó các…

[Zimbra]Bash check mail queues và gửi thông báo đến telegram

Vấn đề giám sát dịch vụ email zimbra là rất quan trọng, để đảm bảo vấn đề dịch vụ email được thông suốt, chúng ta cần giám sát hoạt động của hàng chờ email một cách chủ động. Dưới đây là bash giám sát mail queues với zimbra  mà Nhân Hòa gửi đến các bạn…