MySQL server

Hướng Dẫn Cấu Hình LEMP VirtualHosts Trên CentOS 7

LEMP LEMP là một nhóm phần mềm nguồn mở thường được cài đặt cùng nhau để cho phép máy chủ lưu trữ các trang web động và ứng dụng web. LEMP được viết tắt từ 4 thành phần của nó: L – Hệ điều hành Linux E – Nginx (Engine x) một máy chủ web…

MySQL server has gone away – [FIX LỖI]

Nếu các bạn có 1 file dữ liệu lớn nhưng import vào cứ bị báo lỗi MySQL server has gone away, không thể nào import được. Các bạn có thể làm theo các bước sau để khác phục tình trạng trên Các bạn tìm đến file cấu hình mysql, thông thường trên linux file này sẽ…