ngắn dòng trong outlook

[Hướng dẫn] khắc phục lỗi “message has lines too long for transport” trên Outlook

Nếu bạn thấy lỗi “message has lines too long for transport” trong Outlook, có thể là do ứng dụng mail của bạn chưa được cấu hình để ngắt dòng hợp lý, đặc biệt là đối với email định dạng HTML. Việc ngắt các dòng văn bản dài là rất quan trọng trong nghi thức gửi…