22/02/2022

Chuyển hướng site từ HTTP sang HTTPs

I. Cho webserver là Apache

  1. Sử dụng file .htaccess

Mở file .htaccess, chèn đoạn mã sau vào đầu file

RewriteEngine On

RewriteCond %{HTTPS} !=on

RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301,NE]

       2. Hướng dẫn thêm với site WordPress

1.1 Vẫn chèn đoạn mã chuyển hướng trên vào đầu file .htaccess

RewriteEngine On

RewriteCond %{HTTPS} !=on

RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301,NE]

1.2. Sử dụng mã khác

RewriteEngine On

RewriteCond %{SERVER_PORT} 80

RewriteRule ^(.*)$ https://www.example.com/$1 [R=301,L,NE]

1.3 Sử dụng plugin

WordPress có 1 số plugins hỗ trợ cho thao tác này, người dùng cài đặt lên để sử dụng như: Really Simple SSL, Easy Https Redirection…

II. Cho webserver là Nginx

  • Sửa lại file nginx.conf

if ($host ~* ^(example\.com|www\.example\.com)$) {

    rewrite ^/(.*)$ https://example.com/$1 permanent;

  • Khởi động lại nginx

service nginx restart

III. Cho webserver là IIS

IIS sử dụng module URL Rewrite

Sử dụng file web.config với đoạn mã như sau để redirect:

<configuration>

<system.webServer>

<rewrite>

   <rules>

    <rule name=”HTTP to HTTPS redirect” stopProcessing=”true”>

    <match url=”(.*)” />

    <conditions>

        <add input=”{HTTPS}” pattern=”off” ignoreCase=”true” />

    </conditions>

    <action type=”Redirect” redirectType=”Permanent” url=”https://{HTTP_HOST}/{R:1}” />

</rule>   

   </rules>

</rewrite>

</system.webServer>

</configuration>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *