18/02/2022

Hướng dẫn enable PHP-SOAP, PHP-INTL and PHP-XMLRPC trên directadmin

Bài viết hướng dẫn các bạn cài đặt PHP-SOAP, PHP-INTL and PHP-XMLRPC trên DirectAdmin thông qua folder custombuild
cd /usr/local/directadmin/custombuild/
vi ap2/configure.php5

Thêm --enable-intl \ vào phía dưới –enable-mbstring \
–enable-mbstring \
–enable-soap \
–enable-intl \
–with-xmlrpc \

Sau đó build lại php với lệnh
./build php n

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.