24/02/2022

Gatling – Hướng dẫn cài đặt gatling trên Ubuntu18 Desktop

Đối với những ai thường sử dụng hệ điều hành Ubuntu có thể cài đặt và sử dụng gatling server Ubuntu 18.04 desktop.

1. Cài đặt gatling IO

+ Gatling.io chỉ tương thích với phiên bản JDK 8

sudo apt install openjdk-8-jdk -y

+ Download và giải nén gatling.io

wget https://repo1.maven.org/maven2/io/gatling/highcharts/gatling-charts-highcharts-bundle/3.2.0/gatling-charts-highcharts-bundle-3.2.0-bundle.zip
apt install unzip
unzip gatling-charts-highcharts-bundle-3.2.0-bundle.zip

+ Cấu trúc thư mục source gatling

bin: Chứa các script thực hiện Gatling và Recorder
conf: Chứa cấu hình cho Gatling như Log, Report, ..
lib: Chứa thư viên sử dụng bởi Gatling
user-files: Chứa dữ liệu người dùng
simulations: Chứa các kịch bản test (Scale file).
data: Chứa các dữ liệu mẫu (Feeder files)
bodies: Chứa template cho Request ảo
results: Chứa kết quả sau những lần thực hiện test

3. Thiết lập proxy

Trỏ proxy trình duyệt về Proxy Server của Gatling Recorder (sử dụng Firefox)

Sau khi trỏ proxy Ubuntu về Proxy Server của Gatling Recorder, các thao tác trên trình duyệt sẽ được Gatling thu thập từ đó tạo ra các kịch bản test.

4. Sử dụng Gatling Recorder

Gatling Recorder. Gatling Recorder là bộ thu thập tháo tác người dùng hay sẽ quay lại các thao tác thực hiện trên trình duyệt, sau đó chuyển hóa các thao tác thành Gatling script (.scala script).

Sau khi có Gatling script sẽ chỉnh sửa tạo ra các bài test khác nhau (như tăng số lượng người dùng truy cập, thay đổi tham số request…)

Bước 1: Khởi động Gatling Recorder tại máy Ubuntu 18 desktop

cd gatling-charts-highcharts-bundle-3.2.0/bin
./recorder.sh

Nhập localhost HTTP/HTTPS: 8000 – Khởi tạo proxy sẽ có port bằng 8000
Nhập Class Name*: RecordedSimulation – Tên kịch bản sẽ bằng RecordedSimulation
Chọn start

Bước 2: Thực hiện kịch bản

Người dùng truy cập vào trang chủ
Người dùng chuyển sang trang admin
Người dùng đăng nhập vào trang admin
Người dùng đăng xuất khỏi trang admin

+ Kết quả thu được tại Gatling recorder

Save lại xuất hiên ở trong thư mục chứa file recoder .scala

5. Sử dụng Gatling Test

+ Chạy kịch bản vừa quay

cd gatling-charts-highcharts-bundle-3.2.0/bin
./gatling.sh

Giao diện hiện lên lựa chọn kịch bản vừa quay.

+ Truy cập đường dẫn kết quả bằng, mở file index.html bằng trình duyệt.

+ Xem kết quả gatling dạng biểu đồ.

Khi cần hỗ trợ xin liên hệ với chúng tôi:

Công ty phần mềm Nhân Hòa