18/02/2022

Hướng dẫn Enable / Disable Multiple RDP Sessions trên Windows 2012

Enable Multiple RDP Sessions

  1. Đăng nhập vào Remote Desktop.
  2. Ần Windows + R và ghi gpedit.msc sau đó mở lên
  3. Đi đến Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Remote Desktop Services > Remote Desktop Session Host > Connections.
  4. Set Restrict Remote Desktop Services user to a single Remote Desktop Services session thành Disabled.
  5. Double click Limit number of connections và set the RD Maximum Connections allowed thành 999999.

Disable Multiple RDP Sessions

  1. Đăng nhập vào Remote Desktop.
  2. Ần Windows + R và ghi gpedit.msc sau đó mở lên
  3. Đi đến Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Remote Desktop Services > Remote Desktop Session Host > Connections.
  4. Set Restrict Remote Desktop Services user to a single Remote Desktop Services session thành Enabled.