24/02/2022

Jitsi – Hướng dẫn tích hợp tính năng Etherpad

Etherpad là gì? Ứng dụng của Etherpad. Cài đặt và tích hợp Etherpad trên Jitsi

Etherpad là một trình soạn thảo văn bản trực tuyến mã nguồn mở. Nền tảng miễn phí cho phép bạn chia sẻ tài liệu với người khác và do đó, đây là một giải pháp thay thế hữu ích để chỉnh sửa văn bản theo nhóm. Phần lớn chức năng của nó tương tự như Google Docs, nhưng nó cung cấp một số lợi thế, như nhẹ hơn, cho phép lưu trữ trên các máy chủ độc lập và có một số tùy chọn bổ trợ để tùy chỉnh. Etherpad cung cấp các phiên bản để tải xuống trên các hệ thống Windows, Linux và macOS.

Cài đặt Etherpad

1. Chuẩn bị:

apt install git -y

2. Tiến hành cài đặt Etherpad

cd /opt/
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash –
sudo apt install -y nodejs
git clone –branch master https://github.com/ether/etherpad-lite.git && cd etherpad-lite && bin/run.sh –root

Kiểm tra đường dẫn: http://<DOMAIN>:9001, giao diện Etherpad như sau.

Chọn New Pad:

Tạo File Systemd cho dịch vụ Etherpad /etc/systemd/system/etherpad.service

vi /etc/systemd/system/etherpad.service

Thêm vào file nội dung:

[Unit]
Description=Etherpad-lite, the collaborative editor.
After=syslog.target network.target
[Service]
Type=simple
User=root
Group=www-data
WorkingDirectory=/opt/etherpad-lite/
Environment=NODE_ENV=production
ExecStart=/usr/bin/node /opt/etherpad-lite/src/node/server.js
Restart=always
[Install]
WantedBy=multi-user.target

Khởi động dịch vụ:

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl start etherpad.service
sudo systemctl enable etherpad.service

Kiểm tra lại đường dẫn http://<DOMAIN>:9001

Kiểm tra log dịch vụ như sau: (Dùng trong trường hợp dịch vụ có vấn đề)

journalctl -u etherpad

2: Cấu hình tích hợp Etherpad + Jitsi

Backup thư mục static Jitsi-meet

cd /opt/
cp -R /usr/share/jitsi-meet/static /opt/static_jitsi_bak/

Copy file static của Etherpad vào thư mục static chung Jitsi-meet

cp -R /opt/etherpad-lite/src/static/* /usr/share/jitsi-meet/static

Lưu ý:

  • Khi cấu hình Etherpad + Jitsi, etherpad sẽ là 1 sub path thuộc jitsi.
  • VD: https://<DOMAIN> => Jitsi, https://<DOMAIN>/etherpad => Etherpad

Cấu hình Nginx, thêm vào cuối File /etc/nginx/sites-available/<DOMAIN>.conf

Cụ thể ở đây là /etc/nginx/sites-available/meet.workfromhome.vn.conf

Lưu ý:

  • Thêm đoạn cấu hình vào gần cuối
  • Trước dấu đóng } cuối cùng
….
    # Etherpad path
    location ^~ /etherpad/ {
        proxy_pass http://localhost:9001/;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;
        proxy_buffering off;
        proxy_set_header       Host $host;
    }

Sửa file /etc/jitsi/meet/<DOMAIN>-config.js

Cụ thể ở đây là /etc/jitsi/meet/meet.workfromhome.vn-config.js

Thêm vào dòng này:

Lưu ý:

  • Giá trị etherpad_base bằng https://<DOMAIN>/etherpad/p/
  • Thêm vào trước cấu hình makeJsonParserHappy

Kiểm tra:

cat /etc/jitsi/meet/meet.workfromhome.vn/-config.js | grep ‘etherpad_base’ -C 5

Khởi động lại dịch vụ Nginx:

nginx -t
nginx -s reload

Kiểm tra đường dẫn: https://<DOMAIN>/, tạo cuộc họp

Tại giao diện cuộc họp chúng ta sẽ có thêm tính năng chia sẻ docs.

Click vào ô mở tài liệu được chia sẻ sẽ thấy giao diện sau:

Tính năng chia sẻ note cho phép các thành viên trong phòng họp có thể chia sẻ ghi chú trong cuộc họp:


Khi cần hỗ trợ xin liên hệ với chúng tôi:
Công ty phần mềm Nhân Hòa
Trụ sở Hà Nội: Tầng 4 – Toà nhà 97 – 99 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Chi nhánh HCM: 270 Cao Thắng (nối dài), Phường 12, Quận 10, TP HCM
Chi nhánh Vinh – Nghệ An: Tầng 2 Tòa nhà Sài Gòn Sky, ngõ 26 Nguyễn Thái Học, phường Đội Cung, TP. Vinh, Nghệ An
Hotline: 19006680