24/02/2022

Jitsi – Hướng dẫn tích hợp tính năng Etherpad

Domain sử dụng trong bài viết: http://meet.workfromhome.vn/

1: Cài đặt Etherpad

Cài đặt Git

apt install git -y

Cài đặt Etherpad

cd /opt/
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash –
sudo apt install -y nodejs
git clone –branch master https://github.com/ether/etherpad-lite.git && cd etherpad-lite && bin/run.sh –root

Kiểm tra đường dẫn: http://<DOMAIN>:9001, giao diện Etherpad như sau.

Chọn New Pad:

Tạo File Systemd cho dịch vụ Etherpad /etc/systemd/system/etherpad.service

vi /etc/systemd/system/etherpad.service

Thêm vào file nội dung:

[Unit]
Description=Etherpad-lite, the collaborative editor.
After=syslog.target network.target
[Service]
Type=simple
User=root
Group=www-data
WorkingDirectory=/opt/etherpad-lite/
Environment=NODE_ENV=production
ExecStart=/usr/bin/node /opt/etherpad-lite/src/node/server.js
Restart=always
[Install]
WantedBy=multi-user.target

Khởi động dịch vụ:

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl start etherpad.service
sudo systemctl enable etherpad.service

Kiểm tra lại đường dẫn http://<DOMAIN>:9001

Kiểm tra log dịch vụ như sau: (Dùng trong trường hợp dịch vụ có vấn đề)

journalctl -u etherpad

2: Cấu hình tích hợp Etherpad + Jitsi

Backup thư mục static Jitsi-meet

cd /opt/
cp -R /usr/share/jitsi-meet/static /opt/static_jitsi_bak/

Copy file static của Etherpad vào thư mục static chung Jitsi-meet

cp -R /opt/etherpad-lite/src/static/* /usr/share/jitsi-meet/static

Lưu ý:

  • Khi cấu hình Etherpad + Jitsi, etherpad sẽ là 1 sub path thuộc jitsi.
  • VD: https://<DOMAIN> => Jitsi, https://<DOMAIN>/etherpad => Etherpad

Cấu hình Nginx, thêm vào cuối File /etc/nginx/sites-available/<DOMAIN>.conf

Cụ thể ở đây là /etc/nginx/sites-available/meet.workfromhome.vn.conf

Lưu ý:

  • Thêm đoạn cấu hình vào gần cuối
  • Trước dấu đóng } cuối cùng
….
    # Etherpad path
    location ^~ /etherpad/ {
        proxy_pass http://localhost:9001/;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;
        proxy_buffering off;
        proxy_set_header       Host $host;
    }

Sửa file /etc/jitsi/meet/<DOMAIN>-config.js

Cụ thể ở đây là /etc/jitsi/meet/meet.workfromhome.vn-config.js

Thêm vào dòng này:

Lưu ý:

  • Giá trị etherpad_base bằng https://<DOMAIN>/etherpad/p/
  • Thêm vào trước cấu hình makeJsonParserHappy

Kiểm tra:

cat /etc/jitsi/meet/meet.workfromhome.vn/-config.js | grep ‘etherpad_base’ -C 5

Khởi động lại dịch vụ Nginx:

nginx -t
nginx -s reload

Kiểm tra đường dẫn: https://<DOMAIN>/, tạo cuộc họp

Tại giao diện cuộc họp chúng ta sẽ có thêm tính năng chia sẻ docs.

Click vào ô mở tài liệu được chia sẻ sẽ thấy giao diện sau:

Tính năng chia sẻ note cho phép các thành viên trong phòng họp có thể chia sẻ ghi chú trong cuộc họp:


Khi cần hỗ trợ xin liên hệ với chúng tôi:
Công ty phần mềm Nhân Hòa
Trụ sở Hà Nội: Tầng 4 – Toà nhà 97 – 99 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Chi nhánh HCM: 270 Cao Thắng (nối dài), Phường 12, Quận 10, TP HCM
Chi nhánh Vinh – Nghệ An: Tầng 2 Tòa nhà Sài Gòn Sky, ngõ 26 Nguyễn Thái Học, phường Đội Cung, TP. Vinh, Nghệ An
Hotline: 19006680

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.