Cài đặt SSL Let’s Encrypt email server zimbra – [HƯỚNG DẪN]

Tác giả: 25/08/2022

Email server zimbra hỗ trợ việc cài đặt chứng chỉ SSL miễn phí Let’s Encrypt cho mail.domain đại diện cho email server.

Sử dụng công cụ online để check trạng thái chứng chỉ SSL cho tền miền https://www.sslshopper.com/ssl-checker.html

Cài đặt Let’s Encrypt cho mail.congtynhanhoa.space

– Trước khi cài đặt SSL free

– Các bước cài đặt

Bước 1: Truy cập ssh vào server zimbra và stop hết các service

su zimbra
zmcontrol stop

Bước 2: Cài đặt git cho server

yum install git -y

Bước 3: Download Let’s Encrypt

yum -y install epel-release
git clone https://github.com/letsencrypt/letsencrypt
cd letsencrypt

Bước 4: Chạy auto chứng chỉ Let’s Encrypt cho tên miền congtynhanhoa.space

./letsencrypt-auto certonly --standalone -d mail.congtynhanhoa.space

Sau khi chạy lệnh trên hệ thống sẽ hiển thị thông tin cần nhập

Nhập địa chỉ email ví dụ như support@nhanhoa.com
Đồng ý / Hủy bỏ - Chọn :  A
Có / Không – Chọn : Y

Như đoạn ví dụ ở dưới

Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
Plugins selected: Authenticator standalone, Installer None
Enter email address (used for urgent renewal and security notices) (Enter 'c' to
cancel): support@nhanhoa.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Please read the Terms of Service at
https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.2-November-15-2017.pdf. You must
agree in order to register with the ACME server at
https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(A)gree/(C)ancel: A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Would you be willing to share your email address with the Electronic Frontier
Foundation, a founding partner of the Let's Encrypt project and the non-profit
organization that develops Certbot? We'd like to send you email about our work
encrypting the web, EFF news, campaigns, and ways to support digital freedom.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(Y)es/(N)o: Y
Obtaining a new certificate

Kết quả trả về như hình bên dưới là đã thành công ở bước này

Bước 6: Kiểm tra lại key đã được tạo ra trong đường dẫn /etc/letsencrypt/live/$domain với $domain là tên domain mail.congtynhanhoa.space vừa nhập ở bước trên. Kết quả sẽ hiển thị giống ảnh bên dưới.

Bước 7: Cần sửa lại file chain.pem trong thư mục trên để trust root CA

Mở file /etc/letsencrypt/live/$domain/chain.pem và chèn thêm đoạn mã sau vào cuối file (Thay thế $domain bằng tên miền mail.congtynhanhoa.space sử dụng ở bước trên)

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDSjCCAjKgAwIBAgIQRK+wgNajJ7qJMDmGLvhAazANBgkqhkiG9w0BAQUFADA/
MSQwIgYDVQQKExtEaWdpdGFsIFNpZ25hdHVyZSBUcnVzdCBDby4xFzAVBgNVBAMT
DkRTVCBSb290IENBIFgzMB4XDTAwMDkzMDIxMTIxOVoXDTIxMDkzMDE0MDExNVow
PzEkMCIGA1UEChMbRGlnaXRhbCBTaWduYXR1cmUgVHJ1c3QgQ28uMRcwFQYDVQQD
Ew5EU1QgUm9vdCBDQSBYMzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEB
AN+v6ZdQCINXtMxiZfaQguzH0yxrMMpb7NnDfcdAwRgUi+DoM3ZJKuM/IUmTrE4O
rz5Iy2Xu/NMhD2XSKtkyj4zl93ewEnu1lcCJo6m67XMuegwGMoOifooUMM0RoOEq
OLl5CjH9UL2AZd+3UWODyOKIYepLYYHsUmu5ouJLGiifSKOeDNoJjj4XLh7dIN9b
xiqKqy69cK3FCxolkHRyxXtqqzTWMIn/5WgTe1QLyNau7Fqckh49ZLOMxt+/yUFw
7BZy1SbsOFU5Q9D8/RhcQPGX69Wam40dutolucbY38EVAjqr2m7xPi71XAicPNaD
aeQQmxkqtilX4+U9m5/wAl0CAwEAAaNCMEAwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAOBgNV
HQ8BAf8EBAMCAQYwHQYDVR0OBBYEFMSnsaR7LHH62+FLkHX/xBVghYkQMA0GCSqG
SIb3DQEBBQUAA4IBAQCjGiybFwBcqR7uKGY3Or+Dxz9LwwmglSBd49lZRNI+DT69
ikugdB/OEIKcdBodfpga3csTS7MgROSR6cz8faXbauX+5v3gTt23ADq1cEmv8uXr
AvHRAosZy5Q6XkjEGB5YGV8eAlrwDPGxrancWYaLbumR9YbK+rlmM6pZW87ipxZz
R8srzJmwN0jP41ZL9c8PDHIyh8bwRLtTcm1D9SZImlJnt1ir/md2cXjbDaJWFBM5
JDGFoqgCWjBH4d1QB7wCCZAA62RjYJsWvIjJEubSfZGL+T0yjWW06XyxV3bqxbYo
Ob8VZRzI9neWagqNdwvYkQsEjgfbKbYK7p2CNTUQ
-----END CERTIFICATE-----

Bước 8:Verify certificate

+ Copy Let’s Encrypt folder trong /etc/letsencrypt/live/$domain tới thư mục /opt/zimbra/ssl/letsencrypt

mkdir /opt/zimbra/ssl/letsencrypt
cp /etc/letsencrypt/live/mail.congtynhanhoa.space/* /opt/zimbra/ssl/letsencrypt/
chown zimbra:zimbra /opt/zimbra/ssl/letsencrypt/*

Bước 9: Verify chứng chỉ, với phiên bản zimbra 8.7 trở lên (Với phiên bản từ 8.6 trỏ xuống dùng user root nên bỏ qua lệnh su zimbra).

su zimbra
cd /opt/zimbra/ssl/letsencrypt
/opt/zimbra/bin/zmcertmgr verifycrt comm privkey.pem cert.pem chain.pem

Bước 10: Deploy Let’s Encrypt SSL certificate mới, lệnh bên dưới sử dụng với quyền user root

+ Backup thư mục SSL của zimbra

cp -a /opt/zimbra/ssl/zimbra /opt/zimbra/ssl/zimbra.$(date "+%Y%m%d")

+ Copy private key tới đường dẫn Zimbra SSL commercial

cp /opt/zimbra/ssl/letsencrypt/privkey.pem /opt/zimbra/ssl/zimbra/commercial/commercial.key
chown zimbra:zimbra /opt/zimbra/ssl/zimbra/commercial/commercial.key

+ Deploy SSL

su zimbra
cd /opt/zimbra/ssl/letsencrypt
/opt/zimbra/bin/zmcertmgr deploycrt comm cert.pem chain.pem

Lưu ý: Lệnh deploy SSL áp dụng với zimbra version 8.7 trỏ lên, với zimbra version 8.6 trở xuống bỏ qua su zimbra

Bước 11: Restart service zimbra

su zimbra
zmcontrol restart

– Kiểm tra sau khi cài đặt SSL Let’s Encrypt

Khi cần hỗ trợ xin liên hệ với chúng tôi: Công ty phần mềm Nhân Hòa Trụ sở Hà Nội: Tầng 4 – Toà nhà 97 – 99 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Chi nhánh HCM: 270 Cao Thắng (nối dài), Phường 12, Quận 10, TP HCM

Chi nhánh Vinh – Nghệ An: Tầng 2 Tòa nhà Sài Gòn Sky, ngõ 26 Nguyễn Thái Học, phường Đội Cung, TP. Vinh, Nghệ An Hotline: 19006680

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *