mailserver

Tạo whitelist, blacklist trên Kerio-connect

Cách tạo whitelist và blacklist trên Kerio-connect Mục đích sử dụng Việc tạo các danh sách phục vụ trong các trường hợp như: Bạn nhận được quá nhiều thư rác từ cùng một tên miền, ví dụ như cùng có đuôi @spam123.com => nên chặn thư nhận đến từ tất cả các địa chỉ này….

Giới thiệu về Mail Exim và quản trị exim mailqueue bằng command trên Linux

Giới thiệu về Mail Exim Exim là một tác nhân truyền thư (MTA) dành cho các máy chủ đang chạy hệ điều hành Unix hoặc Unix giống như vậy. Nó được thiết kế dựa trên giả định rằng nó sẽ được chạy trên các máy chủ được kết nối vĩnh viễn với Internet. Tuy nhiên,…