network

Iptables và những câu lệnh đơn giản cho người mới

Hầu hết các bản phân phối của Linux đều bao gồm 1 loại tường lửa dựa trên máy chủ (host-based) được gọi là Netfilter (Iptables). Bộ lọc mạng là 1 tập những “hook” bên trong kernel của Linux, chúng cho phép kernel tạo ra những hàm callback đối với tầng Network. 1 hàm callback sẽ…

Cài đặt Speedtest-cli trên CentOS / RHEL để kiểm tra tốc độ Internet

Lỗ hổng bảo mật của Adobe Flash là 1 vấn đề lớn đối với người dùng Linux và speedtest.net sử dụng Adobe Flash. Do đó, để kiểm tra tốc độ Internet, Nhân Hòa sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và sử dụng Speedtest-cli trên hệ điều hành CentOS/RHEL/Fedora Linux server. Cài đặt Speedtest-cli trên…