Quản trị máy chủ Linux qua web

Tác giả: 02/02/2024

Quản trị máy chủ Linux qua web

Khi sử dụng máy chủ Linux để quản trị, các bạn sẽ sử dụng các câu lệnh để quản lý máy chủ.

Các phiên bản hỗ trợ giao diện thường sẽ tốn nhiều tài nguyên của server.

Các nhà phát hành đã đưa ra một giải pháp giúp cho người dùng dễ tiếp cận, giảm thiểu tối đa tài nguyên của máy chủ. Vẫn có thể sử dụng được giao diện thông qua phần mềm Cockpit.

Cách cài đặt Cockpit

Phần mềm Cockpit hổ trợ đa số các hệ điều hành Linux như: CentOS, Debian, Ubuntu, Fedora, Redhat,…

hỗ trợ

Ubuntu

 • Cài đặt Cockpit:

sudo apt-get install cockpit

Debian

 • Thêm repository để cài đặt

echo ‘deb http://deb.debian.org/debian stretch-backports main’ > \
/etc/apt/sources.list.d/backports.list
apt-get update

 • Cài đặt cockpit

sudo apt-get install cockpit

CentOS

 • Cài đặt cockpit

sudo yum install cockpit

 • Enable cockpit

sudo systemctl enable --now cockpit.socket

 • Cấu hình firewall cho phép cockpit

sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=cockpit
sudo firewall-cmd --reload

Red Hat Enterprise Linux

 • Enable Extras repository

sudo subscription-manager repos --enable rhel-7-server-extras-rpms

 • Cài đặt cockpit

sudo yum install cockpit

 • Enable cockpit

sudo systemctl enable --now cockpit.socket

 • Cấu hình firewall cho phép cockpit

sudo firewall-cmd --add-service=cockpit
sudo firewall-cmd --add-service=cockpit --permanent

Fedora

 • Cài đặt

sudo dnf install cockpit

 • Enable cockpit

sudo systemctl enable --now cockpit.socket

 • Cấu hình firewall cho phép cockpit:

sudo firewall-cmd --add-service=cockpit
sudo firewall-cmd --add-service=cockpit –permanent

Service Cockpit

 • Start cockpit

systemctl start cockpit.service

 • Stop cockpit

systemctl stop cockpit.service

 • Status cockpit

systemctl status cockpit.service

service hdfa

 • Mặc định Cockpit được chạy với port 9090.

giao diện đăng nhập

 • Login với tài khoản root và pass root

giao diện quản lý

 • Một số chức năng: Thay đổi hostname, thời gian, khởi động lại server, quản lý user hệ thống, sử dụng terminal ngay trên web,…

Chúc các bạn thành công và có trải nghiệm vui vẻ.

Ngoài ra các bạn có thể xem thêm nhiều hướng dẫn tại wiki nhân hòa.

 

 

Trả lời